Добитници на престилка
 1. Елизабета Стефкова #0485
 2. Жарко Кочишки #0089
 3. Љиљaнa Цветкoскa #0244
 4. Пандора Хаџивасилева #0211
 5. Максим Јордански #0101
 6. Томе Јовевски #0144
 7. Исидора Димитриевска #0406
 8. Фатих Абдурахмани #0207
 9. Катерина Зезовска #0109
 10. Митко Гастеовски #0239
 11. Мaјa Стoјчевa #0151
 12. Лукман Биљали #0448
 13. Софче Буковска Блажевска #0291
 14. Роберт Илиевски #0144
 15. Нездет Зејнелов #0237
 16. Софија Ѓорѓиева #0372
 17. Соња Богдановска #0070
 18. Оливер Мицевски #0118
 19. Соња Нацевска Ивановска #0013
 20. Дражан Брачиќ #0162
Добитници на чадор
 1. Фуат Муртезани #0130
 2. Благојче Волчевски #0332
 3. Велика Караџова #0330
 4. Виолета Кицева #0005
 5. Гоцевска Цена #0365
 6. Лилјана Мицкоска #0140
 7. Миланова Кристина #0190
 8. Сашка Јанкуловска #0144
 9. Анастасија Миткова #0101
 10. Христина Димоска #0059
 11. Шенол Зацевски #0103
 12. Томислав Георгиев #0077
 13. Виктор Колевски #0622
 14. Марија Роканоска #0049
 15. Уфук Рамадани #0046
 16. Игор Бошески #0522
 17. Борче Велков #0276
 18. Оливера Кировска Тодоровска #0257
 19. Звездана Радинска #0357
 20. Радојко Накиќ #0092
 21. Мартина Велјаноска #0330
 22. Бисера Банова #0258
 23. Наташа Коскоска #0016
 24. Коста Цветкоски #0231
 25. Дејан Димовски #0335
 26. Николина Туџаровска Кировска #0345
 27. Зоран Митусевски #0287
 28. Весна Биљарска #0195
 29. Златко Гоцевски #9520
 30. Адриан Сулеманоски #0464
 31. Јована Степаноска #0037
 32. Златко Саздов #0036
 33. Јасмина Ризова #0056
 34. Моника Арсова #0563
 35. Весна Панчевска #0403
 36. Ајтена Нелоска #0088
 37. Катерина Кузмановска #0382
 38. Марија Трпеска #0124
 39. Метин Билали #0436
 40. Паула Тодоровска #0202
Добитници на капа
 1. Татјана Камческа #0574
 2. Билјана Мицоска Костадиноска #0281
 3. Гордана Јовановска Здравеска #0174
 4. Влатко Орданоски #0143
 5. Љупка Цветиќ #0460
 6. Златко Борисовски #0208
 7. Игор Марковски #0311
 8. Анита Јовановска #0146
 9. Хисен Алит #0450
 10. Дијана Илиевска Ѓорев #0240
 11. Марика Ангелеска #0055
 12. Tања Кочоска #0177
 13. Илир Сулејмани #0345
 14. Марија Матеева #0464
 15. Александра Стефановска #0057
 16. Невенка Миладинова #0343
 17. Александар Јовановски #0364
 18. Марија Стојаноска #0299
 19. Зоран Цацаноски #0074
 20. Адријан Илие #0178
 21. Јелена Поп Глигорова #0405
 22. Билјана Вескова #0295
 23. Изабела Апел #0095
 24. Виолета Љузов #0032
 25. Татјана Колиговска #0045
 26. Татјана Василевска #0265
 27. Весна Ошавковска #0109
 28. Доника Фејзулахи #1230
 29. Весна Јовановска #0277
 30. Гоце Атанасовски #0195
 31. Силвана Ачковска #0106
 32. Ќаев Томе #0009
 33. Ивана Тасевска #0050
 34. Мицева Сања #0073
 35. Татјана Фаштеовска #0119
 36. Виктор Коруноски #0679
 37. Силвана Маркоска #0545
 38. Вера Куртиши #0460
 39. Виолета Панева #0146
 40. Дијана Младеновска #0212
Добитници на маици
 1. Фатиме Куртиши #0241
 2. Ацо Крстевски #0120
 3. Катерина Босалеска #0340
 4. Мартина Митковска Гоцевска #0317
 5. Ивана Ѓоргиевска #0259
 6. Лазар Спасевски #0049
 7. Зоран Зикоски #0046
 8. Јован Новески #0436
 9. Александра Николова #0395
 10. Радмила Јорданова #0033
 11. Златко Смилевски #0416
 12. Нинослав Маневски #0135
 13. Благица Богданова #0213
 14. Дарко Илијевски #0264
 15. Габриела Тануровска #0246
 16. Ане Иловски #0225
 17. Роберт Серџан #0056
 18. Eлеонора Јакасановска #0084
 19. Ивана Димовски #0079
 20. Габријела Костовска #0033
 21. Нела Јовановиќ #0056
 22. Петар Николовски #0046
 23. Билјана Петровска #0389
 24. Емилија Дренова #0011
 25. Дијана Николовска #0005
 26. Јана Постоловска #0327
 27. Шенај Јакуп #0439
 28. Џелал Касами #0174
 29. Мерлин Фејзулоски #0014
 30. Ивана Ѓорѓиевска #0333
 31. Македонка Давчевска #0094
 32. Силвана Трпкова #0152
 33. Габриела Топчиева #0243
 34. Милена Јованоска #0674
 35. Дејан Крстески #0385
 36. Снежана Јовановска #0255
 37. Јолески Александар #0230
 38. Зоран Тодороски #0076
 39. Мaријaнa Бoгoескa #0196
 40. Никола Матески #0480
 41. Даниела Бочевска #0307
 42. Ѓурѓица Баталакова #0105
 43. Елена Ристовски #0026
 44. Златка Смилановска #0152
 45. Даворин Алексовска #0017
 46. Зоран Петров #0505
 47. Јана Алексоска #0069
 48. Сузана Шемо #0205
 49. Ангела Молкоска #0225
 50. Александра Илкановска #0213
 51. Енис Салихи #0247
 52. Александар Милевски #0191
 53. Живко Костадинов #0048
 54. Агрон Салихи #0125
 55. Стефанија Фотева #0055
 56. Николовска Гордана #0329
 57. Весна Илиева #0462
 58. Трајче Ѓошев #0039
 59. Лилјана Јанкова #0451
 60. Анета Јовановска #0324
 61. Љупчо Пејковски #0099
 62. Влатко Караџовски #0091
 63. Елена Атанаскова #0213
 64. Роберт Павловски #0129
 65. Пеце Марковски #0127
 66. Перуника Боровска #0160
 67. Вера Геговска #0090
 68. Ангела Буровска #0131
 69. Билјана Карајанкова #0111
 70. Василка Стојаноска #0108
 71. Марија Мимиева #0158
 72. Гордана Костовска #0361\
 73. Драгана Милеска #0242
 74. Јаневска Жаклина #0165
 75. Сашо Мегленовски #0096
 76. Силвана Дамјановиќ #0229
 77. Вера Георгиевска #0320
 78. Елена Трајковска #0318
 79. Александар Костадинов #0065
 80. Миле Тримовски #0553
 81. Jане Божиновски #0580
 82. Даниел Ставров #0373
 83. Ивана Станковиќ #0035
 84. Снежана Милошеска #0601
 85. Филип Станковски #0039
 86. Кристина Патоска #0233
 87. Марија Арсовска #0228
 88. Сара Георѓиоска #0150
 89. Менде Конески #0479
 90. Марија Тодоровска #0334
 91. Анера Трпкоска #0382
 92. Јасмин Пињиќ #0140
 93. Драган Ристески #0093
 94. Костадин Митров #0116
 95. Елизабета Велигденова #0011
 96. Аневска Христина #0130
 97. Маријана Јованова #0030
 98. Николина Трајковска #0122
 99. Саво Исајлоски #0450
 100. Домника Кузманоска #0048