ЗА НАС

Профил на компанијата

ЏС АКТУЕЛ ДООЕЛ е основана во 1990 година во приватна сопственост на Г-дин Ѓоко Стерјоски, со седиште на Ул. 1632, Бр. 46 - 1000 Скопје. Основна дејност на компанијата е увоз и дистрибуција на прехрамбени производи низ целата територија на Република Македонија. Сите производи се од познати марки (BRAND-name производи) и потекнуваат од реномирани европски и светски производители. Основна цел на нашата компанија е пробивање на BRAND-овите на Македонскиот пазар и поставување на место кое тие го заслужуваат и на кое се наоѓаат во сите земји низ Европа и светот. Во рамките на компанијата се вклучени неколку сектори и тоа : Сектор за набавка и продажба - комерција; Сектор за финансии; Сектор за логистика; Услужна служба

Генерален застапник и ексклузивен дистрибутер

Нашата компанија е генерален застапник и ексклузивен дистрибутер за Република Македонија за сите производи од целиот асортиман од следниве производители:

СЕКТОР ЗА НАБАВКА И ПРОДАЖБА

Овој сектор е задолжен за комплетна организација на увозот на артиклите . Постојана комуникација со нашите добавувачи и координирање на целиот процес на увоз , што ги подразбира сите обврски околу царинење , шпедиција , анализа на квалитетот на производите итн. Се грижи за дозволи за увоз , квоти и останати пропратни документи што се неопходни за увоз на робата. Секторот за увоз во исто време директно соработува со секторот за продажба заради координација на оптималните залихи на артикли и навремено организирање на транспорт и увоз на истите. Секторот за продажба го организира целиот процес на продажба на производите од моментот на излез од магацин па се до крајниот потрошувач. Секторот е организиран по европски модел на комерција што подразбира прецизно дефинирани работни задачи и обврски и претставува јадрото на фирмата . Во својот состав има исклучиво стручни кадри , обучени по светски тренинг програми и методи за продажба. Истиот е во постојана координација со останатите сектори. Под своја надлежност ги организира следниве активности:
 • Комункација со деловни партнери и нивна посета.
 • Изготвување на нарачки по продажни локации на целата територија на Република Македонија.
 • Директна продажба во преку 1000 продажни локации и индиректна преку нашите субдистрибутери на повеке од 5000 продажни локации.
 • Следење на продажбата на нашите производи што подразвира: динамика на продажба , рок на траење на артиклите и сл.
 • Анализа на пазарот и следење на конкуренција на артикли од иста категорија на нашите производи.
 • Развивање и унапредување на продажбата.
 • Организирање на промоции , акциски продажби , дегустации и други маркетинг активности.
 • Изготвување на извештаи и анализи за целокупното работење на неделно , месечно и годишно ниво.

СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКА

Секторот е надлежен за складирање на робата и чување под строго дефинирани услови и стандарди пропишани со законот. Покрај другото овој сектор е задолжен и за комуникација со купувачите и потрошувачите и решавање на сите евентуални технички проблеми во работењето. Под свој ресор ги има сите надлежности поврзани со финансии како што се:
 • Отворени ставки по коминтенти
 • Финансиски одобренија и задолженија
 • Измирување на обврски према добавувачите
 • Сите финансиски трансакции
 • Акредитиви , дознаки и сл.

Симнете го нашиот каталог со целосниот асортиман на артикли!

Во врска со нашиот асортиман и информации поврзани за артиклите,
Ве молиме обратете се на тел.: 02 3175 049

Каталог